Thông báo pháp lý

THÔNG TIN PHÁP LÝ VÀ TIẾP NHẬN

Theo các quy định của Đạo luật 34/2002, về xã hội thông tin và dịch vụ thương mại điện tử, INTERPROFESIONAL AGROALIMENTARIA DEL PORCINO DE CAPA BLANCA sau đây gọi là “INTERPORC” với Mã số thuế G85661577, là một công ty tư nhân có trụ sở chính tại C/ Marqués de Urquijo nº 10, 2º izda. 28008 Madrid, TÂY BAN NHA và với địa chỉ email lopd@interporc.es cung cấp cho người dùng thông qua Cổng thông tin Internet www.eupork.com (sau đây gọi là “Cổng thông tin”).

Cổng thông tin này được tạo ra để thực hiện chiến dịch quảng bá Thịt lợn EU, Sự lựa chọn thông minh, được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu. Nội dung của chiến dịch quảng cáo này chỉ thể hiện quan điểm của tác giả và là trách nhiệm duy nhất của anh ấy / cô ấy. Ủy ban Châu Âu và Cơ quan Điều hành Nghiên cứu Châu Âu (REA) không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ việc sử dụng nào có thể được thực hiện từ thông tin mà nó chứa.

Các Điều kiện chung này đã được soạn thảo phù hợp với các quy định của Đạo luật 34/2002, về xã hội thông tin và các dịch vụ thương mại điện tử; Luật hữu cơ tháng 3/2018, về Bảo vệ dữ liệu cá nhân và đảm bảo quyền kỹ thuật số; Quy định 2016/679 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu, ngày 27 tháng 4 năm 2016 về bảo vệ thể nhân liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân và lưu thông tự do dữ liệu nói trên; Đạo luật 7/1998 về Điều kiện hợp đồng chung; Đạo luật 3/2014, ngày 27 tháng 3, sửa đổi văn bản sửa đổi của Luật chung về Bảo vệ Người tiêu dùng và Người dùng và các luật bổ sung khác, được phê chuẩn bởi Nghị định Lập pháp Hoàng gia 1/2007, ngày 16 tháng 11; Đạo luật 47/2002, ngày 19 tháng 12, sửa đổi Đạo luật 7/1996, ngày 15 tháng 1, về Lập kế hoạch Thương mại Bán lẻ, để chuyển sang Chỉ thị 97/7/CE của pháp luật Tây Ban Nha, liên quan đến bán hàng từ xa và để điều chỉnh Đạo luật cho phù hợp Chỉ thị của EC và tất cả các quy định pháp luật hiện hành.

Người dùng, chỉ bằng cách sử dụng Cổng thông tin này, thể hiện sự chấp nhận hoàn toàn đối với các Điều kiện chung này, có thể được INTERPORC sửa đổi bất kỳ lúc nào. Do đó, Người dùng phải, với trách nhiệm pháp lý duy nhất của mình, đọc kỹ các Điều kiện chung này sau mỗi lần sử dụng Cổng thông tin theo mục đích.

INTERPORC thông báo rằng mọi thủ tục bắt buộc để có được các dịch vụ được cung cấp là những thủ tục được mô tả trong các Điều kiện chung này và, khi áp dụng, các Điều kiện cụ thể tương ứng, cũng như mọi điều kiện cụ thể khác được chỉ ra trên màn hình khi duyệt, do đó Người dùng phải khai báo kiến thức và chấp nhận các thủ tục này khi cần thiết để truy cập các dịch vụ được cung cấp trong Cổng thông tin.

    ĐIỀU KIỆN TRUY CẬP, SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC CỔNG THÔNG TIN

Về nguyên tắc, các Dịch vụ do INTERPORC cung cấp trong Cổng thông tin của mình là miễn phí và trừ khi có quy định khác. Nói chung, quyền truy cập vào các Dịch vụ được cung cấp thông qua Cổng thông tin không yêu cầu đăng ký hoặc đăng ký trước của Người dùng.

INTERPORC không đảm bảo tính khả dụng và liên tục của chức năng của Cổng thông tin, các dịch vụ và nội dung của nó, do đó, trong mọi trường hợp, INTERPORC sẽ không chịu trách nhiệm về những thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào có thể phát sinh do tính không khả dụng hoặc gián đoạn của Cổng thông tin hoặc bất kỳ phần nào của nó. các dịch vụ hoặc do lỗi truy cập vào bất kỳ trang web nào khác của Cổng thông tin hoặc lỗi của các trang web cung cấp một số dịch vụ nhất định.

Người dùng có nghĩa vụ sử dụng Nội dung và Dịch vụ có sẵn thông qua Cổng thông tin phù hợp với các Điều kiện chung này và Điều kiện cụ thể được thiết lập cho một số Dịch vụ nhất định, cũng như phù hợp với các quy định pháp luật, đạo đức, phong tục và trật tự công cộng.

Ngoài ra, Người dùng có nghĩa vụ tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và công nghiệp của INTERPORC, bao gồm tên miền của họ và/hoặc các bên thứ ba, và vì mục đích này sẽ tránh việc sao chép, sao chép, phân phối, cung cấp một cách bất hợp pháp, toàn bộ hoặc một phần , tạo sản phẩm phái sinh hoặc công khai, biến đổi hoặc sửa đổi Nội dung theo bất kỳ cách nào khác, trừ khi Người dùng được chủ sở hữu các quyền tương ứng cho phép bằng văn bản hoặc được phép làm như vậy theo luật, như được hiển thị bên dưới.

INTERPORC không đảm bảo tiện ích của Cổng thông tin cho bất kỳ hoạt động cụ thể nào hoặc tính phù hợp của nội dung và dịch vụ của nó cho các mục đích cụ thể, do đó Người dùng chịu trách nhiệm duy nhất và duy nhất về việc sử dụng thông tin, nội dung và dịch vụ.

Các nội dung trong Cổng thông tin được INTERPORC cung cấp với thiện chí với thông tin từ cả các nguồn bên trong và bên ngoài. Với tình huống này và lượng lớn thông tin được cung cấp cho Người dùng thông qua Cổng thông tin, INTERPORC không thể đảm bảo đầy đủ độ tin cậy, tính hợp pháp, tính chính xác hoặc tính phù hợp của thông tin đó, mặc dù đã nỗ lực hết sức trong vấn đề này. Do đó, INTERPORC không thể kiểm soát việc Người dùng sử dụng Cổng thông tin, các dịch vụ và nội dung của Cổng thông tin, do đó, trong mọi trường hợp, INTERPORC sẽ không chịu trách nhiệm cho các thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào có thể phát sinh do Người dùng sử dụng bất hợp pháp, không chính xác, không phù hợp hoặc không phù hợp Cổng thông tin, dịch vụ hoặc nội dung của nó.

Trong trường hợp Người dùng gây thiệt hại cho bất kỳ bên thứ ba nào, do việc sử dụng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, nội dung và/hoặc công cụ nào được hỗ trợ thông qua trang web của chúng tôi, cũng như việc sử dụng không đúng cách, thì Người dùng được miễn trừ INTERPORC khỏi bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào. có thể được quy cho INTERPORC.

NỘI DUNG VÀ DỊCH VỤ CỦA CỔNG THÔNG TIN

Các ngôn ngữ được sử dụng trong Cổng thông tin sẽ là tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Việt, INTERPORC không chịu trách nhiệm về việc Người dùng không hiểu các ngôn ngữ được sử dụng. INTERPORC không đảm bảo tính khả dụng và liên tục của chức năng của Nội dung trong Cổng thông tin, các dịch vụ và nội dung của Cổng thông tin, do đó, trong mọi trường hợp, INTERPORC sẽ không chịu trách nhiệm về các thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào có thể phát sinh do tính không khả dụng hoặc gián đoạn của Cổng thông tin hoặc bất kỳ dịch vụ nào của nó hoặc do lỗi truy cập vào bất kỳ trang web nào khác của Cổng thông tin hoặc lỗi của các trang web cung cấp một số dịch vụ nhất định.

Bất kỳ Người dùng nào có ý định thiết lập siêu liên kết từ trang web của riêng mình đến Cổng thông tin không được sử dụng INTERPORC làm thẻ meta hoặc để thu hút người dùng đến trang web của chính họ hoặc cản trở quyền truy cập của Người dùng vào Cổng thông tin. Việc bao gồm một siêu liên kết đến Cổng thông tin không có nghĩa là có sự tồn tại của mối quan hệ giữa INTERPORC và chủ sở hữu của trang web mà nó được đưa vào, cũng như sự chấp nhận hoặc phê duyệt của INTERPORC đối với nội dung hoặc dịch vụ của nó, do đó không thể đưa ra tuyên bố nào hoặc nói bóng gió về sự cho phép được INTERPORC cấp cho siêu liên kết, hoặc về việc giám sát hoặc sử dụng các dịch vụ được cung cấp trong trang web nói trên bao gồm siêu liên kết.

Theo nghĩa này, Cổng thông tin có thể chuyển hướng thông tin, nội dung, sản phẩm và dịch vụ của các bên thứ ba độc lập, theo ý của Người dùng. INTERPORC không chịu trách nhiệm kiểm tra hoặc đánh giá nội dung, tính chính xác, tính toàn vẹn, tính hợp lệ, việc thực hiện các quyền của tác giả, tính hợp pháp, tính đúng đắn, chất lượng hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác của các trang web và/hoặc nội dung của bên thứ ba. INTERPORC không đảm bảo, hỗ trợ, thừa nhận hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung hoặc trang web nào hoặc bất kỳ tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác thuộc về bên thứ ba.

 

   SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CÔNG NGHIỆP

Tất cả các nội dung, được hiểu như sau và không giới hạn, văn bản, hình ảnh, minh họa, đồ thị, phần mềm, cơ sở dữ liệu, thiết kế đồ họa, mã nguồn, nội dung nghe nhìn và âm thanh, cũng như bất kỳ tên, tên miền, logo, nhãn hiệu, tên thương mại, thiết kế và nhãn hiệu có thể truy cập trong Cổng thông tin phải tuân theo quyền sở hữu trí tuệ và công nghiệp thuộc sở hữu của INTERPORC hoặc bên thứ ba được ủy quyền. Về vấn đề này, đây được coi là những tác phẩm được luật pháp Tây Ban Nha và EU cùng bảo vệ trong lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ và công nghiệp.

Quyền truy cập của Người dùng đối với nội dung và dịch vụ của Cổng thông tin không có nghĩa là, trong bất kỳ trường hợp nào, bất kỳ hình thức từ bỏ, truyền tải hoặc chuyển nhượng nào, dù là toàn bộ hay một phần, các quyền nói trên. Người dùng có quyền sử dụng, sửa đổi, khai thác, sao chép, phân phối hoặc truyền đạt công khai nội dung cho mục đích thương mại hoặc phi thương mại, trừ khi được ủy quyền cụ thể, miễn là Người dùng đáp ứng các điều kiện sau:

– Trong mọi trường hợp, nội dung thông tin không được biến tính.

– Người dùng có nghĩa vụ cung cấp đúng nguồn tham chiếu cho nội dung được sử dụng (bao gồm cả liên kết đến Cổng thông tin này).

– Người dùng có nghĩa vụ phải bao gồm ngày mà nội dung được cập nhật lần cuối.

LOẠI TRỪ CÁC BẢO ĐẢM VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Như đã nêu ở trên, INTERPORC không đảm bảo tính khả dụng và liên tục của chức năng của Cổng thông tin, các dịch vụ và nội dung của nó, do đó, trong mọi trường hợp, INTERPORC sẽ không chịu trách nhiệm về những thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào có thể phát sinh do tính không khả dụng hoặc gián đoạn của Cổng thông tin hoặc bất kỳ dịch vụ nào của nó, hoặc do lỗi truy cập vào bất kỳ trang web nào khác của Cổng thông tin hoặc lỗi của các trang web cung cấp một số dịch vụ nhất định.

INTERPORC không đảm bảo tiện ích của Cổng thông tin cho bất kỳ hoạt động cụ thể nào hoặc tính phù hợp của nội dung và dịch vụ của nó cho các mục đích cụ thể, do đó Người dùng chịu trách nhiệm duy nhất và duy nhất về việc sử dụng thông tin, nội dung và dịch vụ.

Cổng cung cấp cho các thiết bị kỹ thuật của người dùng các liên kết (chẳng hạn như, trong số những liên kết khác, liên kết, biểu ngữ, thư mục, v.v.), cho phép truy cập vào (các) trang web do bên thứ ba sở hữu và/hoặc quản lý và INTERPORC không phải là chủ sở hữu cũng như không có bất kỳ loại hiệp hội nào. Do đó, INTERPORC sẽ không chịu trách nhiệm kiểm soát và giám sát nội dung, do đó INTERPORC sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với (các) trang web nói trên. Người dùng phải thận trọng khi đánh giá và sử dụng thông tin, nội dung và dịch vụ được cung cấp thông qua các thiết bị này.

Tương tự như vậy, INTERPORC loại trừ mọi trách nhiệm pháp lý bắt nguồn từ việc cung cấp dịch vụ hoặc cung cấp hàng hóa hoặc sản phẩm có thể được mua hoặc ký hợp đồng từ bên thứ ba bằng cách truy cập Cổng thông tin, đặc biệt là trong những trường hợp thủ tục mua hàng hoặc hợp đồng được thực hiện trực tiếp tại bên thứ ba. -trang web của đảng.

INTERPORC không đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật khi sử dụng Cổng thông tin và đặc biệt không đảm bảo rằng các bên thứ ba không được ủy quyền sẽ không biết về loại, điều kiện, đặc điểm và hoàn cảnh sử dụng mà Người dùng thực hiện đối với Cổng thông tin, do đó, trong mọi trường hợp nó có phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào có thể phát sinh do những truy cập trái phép này không.

Trong trường hợp Người dùng gây thiệt hại cho bất kỳ bên thứ ba nào, do việc sử dụng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, nội dung và/hoặc công cụ nào được hỗ trợ thông qua trang web của chúng tôi, cũng như việc sử dụng không đúng cách, thì Người dùng được miễn trừ INTERPORC khỏi bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào. có thể được quy cho INTERPORC.

Để đạt được mục đích này, Người dùng sẽ chỉ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm pháp lý có thể phát sinh do những điều đã nói ở trên. Tương tự như vậy, Người dùng sẽ chịu mọi chi phí, phí tổn và, khi áp dụng, bồi thường có thể xuất phát từ các thủ tục tố tụng được khởi xướng trên cơ sở không tuân thủ các quy định của các Điều kiện này và các quy định hiện hành.

Nếu Người dùng cho rằng bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào có trong Cổng thông tin là bất hợp pháp hoặc vi phạm quyền của họ, thì Người dùng có thể liên hệ với INTERPORC qua email tại lopd@interporc.es, bao gồm cả tham chiếu đến tính bất hợp pháp của nội dung.

THAY ĐỔI VÀ SỬA ĐỔI CÁC ĐIỀU KIỆN CHUNG 

INTERPORC có thể, bất cứ lúc nào, sửa đổi các Điều khoản sử dụng này hoặc đưa ra các điều kiện mới cho toàn bộ dịch vụ hoặc cho việc sử dụng các nội dung hoặc tính năng cụ thể, chỉ bằng cách thông báo sửa đổi nói trên cho người dùng qua Cổng thông tin.

Trong trường hợp sửa đổi dịch vụ hoặc các Điều kiện chung này và nếu bạn, Người dùng không bày tỏ sự phản đối bằng văn bản và tiếp tục truy cập Cổng thông tin, chúng tôi sẽ hiểu rằng Người dùng đã chấp nhận các Điều kiện chung mới.

Trong trường hợp có hành động pháp lý, biện pháp pháp lý hoặc quy định mà theo ý kiến của INTERPORC, cấm, hạn chế đáng kể hoặc khiến việc cung cấp Dịch vụ không khả thi, INTERPORC sẽ có quyền: (i) sửa đổi dịch vụ hoặc Điều kiện chung trong để điều chỉnh chúng cho phù hợp với hoàn cảnh mới, (ii) làm gián đoạn việc cung cấp dịch vụ.

PHÁP LUẬT VÀ THẨM QUYỀN ÁP DỤNG

Các Điều kiện chung này bị ràng buộc bởi luật pháp Tây Ban Nha.

Đối với bất kỳ tranh cãi nào có thể xuất phát từ việc áp dụng các dịch vụ hoặc giải thích hoặc áp dụng các Điều kiện chung, INTERPORC và Người dùng, từ bỏ rõ ràng bất kỳ quyền tài phán nào khác mà họ có thể có quyền khi được luật hiện hành cho phép, sẽ đệ trình lên Tòa án của Madrid (Tây Ban Nha).